ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD  odbędzie się w dniu

22 maja 2022r. w Domu Działkowca.

I termin – godzina 10.30, II termin – godzina 11.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2021 r. (merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 r.
 9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 10. Dyskusja.
 11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
 12. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2021 r.
 13. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.
 14. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2021 r.
 15. Projekt planu pracy na 2022 r.
 16. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2022 r.
 17. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2022 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
 18. Dyskusja.
 19. Zatwierdzenie kooptacji członków do składu organów ROD.
 20. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
 21. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2022 r.
 22. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców.
 23. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 24. Uchwalenie planu pracy na 2022 r.
 25. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2022 r.
 26. Sprawy różne.
 27. Zakończenie obrad.

Uprawnieni do udziału w walnym zebraniu członkowie PZD będą mogli zapoznać się z materiałami sprawozdawczymi w dniach 14 i 15.05.2022 r. w  godzinach 10.00 – 12.00  w Domu Działkowca.

M.Sobieraj                                                                                              E.JaniszewskaWiceprezes Zarządu                                                                            Prezes Zarządu