KLAUZULA INFORMACYJNA_ MONITORING WIZYJNY ROD ,,Imielińska”

Teren Rodzinnych Ogrodów Działkowych ,,Imielińska”, Imielińska 2 ,02-711 Warszawa

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych ,,Imielińska” z siedzibą w Warszawie przy ul .Imielińskiej 2, e-mail:imielinskarod@gmail.com

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące: iodo@insp.waw.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienie bezpieczeństwa, porządku w obszarze objętym monitoringiem wizyjnym, ochrona mienia oraz zapobieganie sytuacjom mogącym skutkować utratą informacji, których ujawnienie mogłoby narazić ROD ,,Imielińska” na szkodę na postawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust 1 pkt f) RODO)

4. Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest konieczność zapewnia bezpieczeństwa osobom oraz mieniu znajdującemu się w obszarze objętym monitoringiem, jak również zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić administratora danych na szkodę.

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od dnia nagrania, po upływie tego terminu zostaną automatycznie nadpisane. Dokładny czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora.

 6. Dane z systemu monitoringu wizyjnego mogą być udostępnione wyłącznie uprawnionym organom w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia zdarzenia zagrażającemu bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu osób a także niszczeniu i kradzieży mienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dane z monitoringu wizyjnego mogą być również udostępnione osobie trzeciej, która wykaże swój interes prawny, co do otrzymania zapisu. Zapis udostępniany jest na wniosek osoby/organu zgodnie z przyjętą u administratora procedurą. W powyższych przypadkach dane mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż to wskazano w ust. 6. Dane z monitoringu wizyjnego mogą posłużyć jako materiał dowodowy i w związku z tym mogą być przechowywane przez okres niezbędny do wyjaśnienia mających miejsce incydentów lub też zakończenia ewentualnie toczących się postępowań.

 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym do wejścia na teren Obiektu.

 8. Posiada Pani/Pan prawo wglądu swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Prawo osoby do wglądu może zostać ograniczone w uzasadnionych przypadkach takich jak ochrona danych osobowych innych osób objętych w obszarze monitoringu lub dochodzenie roszczeń i prowadzenie postępowań przez organy uprawnione przepisami prawa.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO)

 10. Przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).